103 Davet Kağıdı

İcra ve İflas Kanunu 103. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.

Haciz sırasında alacaklı yada borçlunun hazır olmasına gerek olmadığına daha önce değinmiştik. Zaten icra ve iflas kanunu 102. Maddesi Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Tutanakta alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir. demektedir. 103 Davet Kağıdı işte haciz sırasında hazır olmayan alacaklı veya Genelde borçluya gönderilen tebligattan ibarettir. Bu 103 Davet Kağıdı borçluya gönderilerek, yokluğunda tutulan tutanağı incelemesini, bu tutanağa karşı bir diyeceğinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme metnidir. Örneği de aşağıda paylaşılmıştır.

T.C.
İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ne

DOSYA NO : 2020/……………… Esas

DAVET KAĞIDI

ALACAKLI :
VEKİLİ :

BORÇLU :

HACİZ ŞERHİ İŞLENEN
GAYRİMENKUL :
HACİZ TARİHİ :
YEVMİYE NO :

İcra ve İflas Kanunu'nun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kağıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 ncü maddesi gereğince (3) gün içinde varsa itirazınızı bildirmeniz için ilgili icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.

(İ.İ.K m.103)

İstanbul ….. Icra Müdür Yrd.

Related Articles

Responses

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. 2009 yılında hacizli miras payı aldım 2o21 yılında hacizli kısımda kapalı yazıyor bunun anlamı ne birde haczin kaldırılmasını talep edebilirmiyim